Zapraszamy do kontaktu

Kontakt i współpraca z naszymi Ekspertami Finansowymi jest bezpłatna

Często zadawane pytania:

1Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, jak wygląda procedura?

Banki umożliwiają wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych, mimo że są to kredyty długoterminowe udzielane nawet do 30 lat. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na częściową lub całkowitą spłatę kredytu przed terminem ustalonym w umowie, bank ma prawo pobrać opłatę z tytułu tzw. „straconego” zysku. Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z „anulowaniem” odsetek od kwoty kredytu wcześniej wpłaconej (nadpłaconej) przez kredytobiorcę.

W zależności od banku opłata za całkowitą wcześniejszą spłatę kredytu wynosi od 0% do 3% wartości spłacanej kwoty. Koszt natomiast częściowej spłaty jest związany ze zmianami w warunkach umowy np. sporządzeniem nowego planu spłat, zmianą rodzaju rat, czyli podpisaniem aneksu. Koszty podpisania aneksu są ustalane przez bank indywidualnie i kształtują się w granicach 50 zł – 200 zł. Dla klienta najlepszym rozwiązaniem jest nadpłacanie kredytu w dowolny sposób, bez konieczności informowania banku oraz podpisywania stosownych aneksów do umowy. Jednak niektóre banki zastrzegają sobie w warunkach umowy wysokość minimalnej nadpłacanej kwoty, jak również wymagają informowania o zamiarze wcześniejszej spłaty.Jeśli kredytobiorca decyduje się na wcześniejszą częściową spłatę kredytu może jednocześnie ubiegać się o zmianę systemu spłat, wydłużenie bądź skrócenie okresu kredytowania.Warunki wcześniejszej spłaty kredytu winny być jednym z istotnych elementów decydujących o wyborze banku, na jaki klient się decyduje.

2Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

Jeśli kredytobiorca chce sprzedać mieszkanie stanowiące zabezpieczenie kredytu musi wystąpić o zgodę na sprzedaż mieszkania do banku, który jest wierzycielem nieruchomości. Bank zazwyczaj udziela zgody z zastrzeżeniem, że należność za mieszkanie zostanie wpłacona bezpośrednio na konto kredytowe klienta w kwocie nie mniejszej niż wysokość niespłaconego kredytu.

3Czy możliwa jest zmiana banku podczas spłacania kredytu?

Tak jest to możliwe. Kredytobiorca powinien wystąpić do banku, w którym posiada zadłużenie o opinię o spłacie kredytu. Opinia ta musi zawierać informacje dotyczące terminowości spłat kredytu, obecnego stanu zadłużenia klienta, kosztów wcześniejszej spłaty kredytu. Opinię tę kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć w banku, w którym ubiega się o kredyt. Przeniesienie kredytu do innego banku wiąże się z dodatkowymi kosztami: prowizją za wcześniejszą spłatę (jeśli bank taką opłatę pobiera), zwolnieniem zabezpieczenia przez „stary” bank, ustanowieniem zabezpieczenia na rzecz „nowego” banku, prowizją za udzielenie kredytu pobraną przez „nowy” bank.

4Czy pozytywna decyzja banku o przyznaniu kredytu oznacza, że kwota, o jaką ubiegaliśmy się wpłynie jednorazowo na konto?

Decyzja o przyznaniu kredytu jest informacją dla klienta, że bank jest gotowy wypłacić kredytobiorcy określoną kwotę. Warunkiem uruchomienia kredytu jest podpisanie umowy kredytowej i ustanowienie prawnych zabezpieczeń. Po dokonaniu tych czynności bank przelewa na konto środki etapami, w miarę postępu prac budowlanych. Przed uruchomieniem kolejnych transz bank sprawdza postępowanie prac na budowie przez wizytę inspektora budowlanego (pracownika banku). Może także prosić o udokumentowanie stanu prac – o przedstawienie faktur i potwierdzenie wykonanych robót w dzienniku budowy.

5Jakie jest prawdopodobieństwo wypowiedzenia umowy przez bank, gdy jedno z małżonków traci pracę?

W sytuacji zagrażającej spłacie i prawidłowej obsłudze kredytu bank może wypowiedzieć umowę. Jednak częściej stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci współkredytobiorców lub poręczycieli. Jeśli jedno z małżonków traci pracę, a drugie posiada zdolność kredytową bank nie stosuje żadnej z dostępnych mu procedur. Kredytobiorca ma prawo, w tego rodzaju sytuacjach, wystąpić do banku z prośbą o czasowe odroczenie płatności.